Curriculum

SWITCH TO ENGLISH

שמחים לפתוח שנה חדשה בעמק! אנחנו ערוכים ללמידה בג'ייסיסי וללמידה מקוונת. אנחנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והרשויות המקומיות המוסמכות ומתוך התחשבות בצרכי הילדים ובבקשות שלכם ההורים.

בעמק אנו מציעים תוכנית לימודים שנתית עשירה, מגוונת ומוקפדת בשפה העברית לילדים בגילאי טרום חובה עד כיתה י' בשני מסלולי לימוד: מסלול לילדים דוברי עברית ומסלול לימוד לילדים שאינם דוברי עברית מהבית.