EMEK

SWITCH TO ENGLISH

עמק - תוכנית לימודים שנתית בשפה העברית לגילאי גן חובה עד כיתה י' ב-JCC. בכל שכבות הגיל ירכשו ילדיכם מיומנויות וידע בשלושה תחומים עקריים:

עברית: חיזוק ושיפור השפה העברית בארבע מיומנויות - קריאה, כתיבה, דיבור והבנה, דרך לימוד חווייתי ומגוון העוסק בתכנים הקשורים לתרבות ישראלית ויהודית. תוכנית הלימודים מבוססת על ספרי לימוד מישראל.
מורשת: עיסוק בהסטוריה, תרבות, מנהגים וערכים הקשורים בישראל ובעולם היהודי דרך מפגש עם יצירות ספרותיות, אירועי תרבות, שימוש בסוגי מדיה שונים, אומנויות, חגיגת חגים ועוד.
קהילה: עמק הוא חלק מה-JCC. עמק מחזק את הקהילה הישראלית דרך ארגון קבלות חג ומסיבות משותפות למשפחות, שילוב של תכנים הקשורים באירועי תרבות במרכז הישראלי וב JCC בתוך תוכנית הלימוד ופיתוח תוכניות העשרה להורים בתחומי חינוך. במהלך שעות הפעילות בעמק , הורים ואחים מוזמנים לספריה הישראלית שבבניין הראשי של ה- JCC.
אנחנו מאמינים כי עמק הוא עמוד תווך חשוב המחזק את הקהילה הישראלית ומאפשר לילדינו לחוות תרבות ישראלית ויהודית תוך שמירה ושיפור נכס השפה העברית.